Cena / Upit

Usluga-Vođenje poslovnih knjiga

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

 • Naplaćivanje po papiru

Od 0,85 EUR po dokumentu za knjiženje(minimum 110 EUR , za Udruženja po dogovoru)

Vođenje PDV evidencije od 40 EUR po jednom PDV obračunu

Obračun proizvodnje se dodatno naplaćuje

Obračun fiksnih sredstava se tarifira 0,75 EUR po fiksnom sredstvu za celo vreme trajanja fiksnog sredstva

 • Naplaćivanje po % od prihoda

Naš dugoročni interes jeste da klijenti rastu. Možemo dogovoriti da cenu plaćate kao % od prihoda, i u tom slučaju svaku konsultantsku uslugu vezanu za Vaš posao plaćate sa 50% popusta.

OSTALE USLUGE

Konsultantske usluge-standardno 20 EUR po satu

 • Registracija privrednog društva, zadruge, udruženja i sl od 150 EUR
 • Registracija promena kod privrednog društva od 50 EUR po promeni
 • Registracija preduzetničke radnje od 80 EUR
 • Registracija promene kod preduzetničke radnje od 40 EUR
 • Likvidacija privrednog društva-finansijski i pravni deo od 400 EUR
 • Brisanje preduzetničke radnje-finansijski i pravni deo od 150 EUR
 • Paušalni obveznik bez zaposlenih radnika od 40 EUR
 • Paušalni obveznik do tri zaposlena radnika od 50 EUR
 • Preduzeće u mirovanju-konsalting i vođenje knjiga od 40 EUR
 • Usluga virtuelne kancelarije/legal seat service od 70 EUR
 • Izrada bruto bilansa za podnošenje zahteva za kredit kod banke u visini prosečnog  mesečnog paušala po banci
 • Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja –u visini prosečnog mesečnog paušala po finansijskom izveštaju, ne manje od 150 EUR
 • Izrada vanrednog finansijskog izveštaja-2/3, ako nije klijent minimum 100 EUR
 • Obračun  PDV-od 40 EUR po obračunu
 • Izrada raznih Ugovora, sporazuma, Rešenja-po dogovoru, minimum 25  EUR po Ugovoru
 • Podnošenje poreskih prijava za fizička lica-od 25 EUR
 • Prijava,odjava, PIO, RFZO, kartice-2,5 EUR po promeni, za preko 100-dogovor
 • Obračun zarada, naknada zarada-5 EUR do 10, 4,5 EUR do 50,3,5 EUR do 100, preko 100 dogovor- za porodilje i bolovanja +2 EUR
 • Priprema dokumentacije za refundaciju poreza i doprinosa-2 EUR po radniku-od 10% od zahtevene sume ne manje od 5 EUR po radniku nakon izvršene isplat
 • Izdavanje potvrda zaposlenima(kredit, vrtić i sl)-1 EUR po potvrdi
 • Otvaranje ili zatvaranje računa u banci ili trezoru-od 10 EUR
 • Puštanje naloga u e bank umesto klijenta-2 EUR po nalogu
 • Ishodovanje potvrde o prometu od strane banke-od 10 EUR
 • Popunjavanje statističkih izveštaja-od 10 EUR po izveštaju

NAPOMENA – Za sve ostale vrste usluga partneri se dogovaraju u zavisnosti od obima i složenosti posla.