Sačinjavanje opštih akata iz oblasti radnih odnosa

  • Izrada Pravilnika o radu
  • Izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
  • Korekcije već postojećih Pravilnika i usklađivanje sa zakonom