Due dilligence za domaće ili strane investitore

Investiranje, ili sama kupovina nekog biznisa podrazumeva ?itav niz koraka koje je potrebno sprovesti i implementirati. Due dilligence proces podrazumeva detaljno ispitivanje i sagledavanje samog društva koje se preuzima. Cilj samog due dilligence jeste minimiziranje rizika i prevencija mogu?ih iznenadjenja posle preuzimanja.

Vršimo slede?e vrste due dilligence:

  • Poreski due dilligence
  • Finansijski due dilligence
  • Komercijalni due dilligence
  • Tehni?ki due dilligence
  • Pravni due dilligence

Naš tim stru?njaka vrši analizu kapitala samog privrednog subjekta koji se preuzima, analizu celokupne imovine društva, performanse dobitka/gubitka u prethodnom periodu, projekcije dobitka/gubitka u budu?em periodu, sagledava strukturu obaveza sa težišnom ta?kom na pitanju likvidnosti, analizira kvalitet menadžmenta.
Tako?e, prilikom due dilligence smo fokusirani na poreski aspekt, realnost i održivost finansijskih planova, kao i sve ugovore koje je entitet zaklju?io sa kupcima, dobavlja?ima, bankama i sl.