SPECIFIČNOSTI DOPUNSKOG RADA

?esto se u praksi može ?uti da je neko angažovan po Ugovoru o dopunskom radu. Na pitanje, gde to navedeno lice radi sa punim radnim vremenom, ?esto se dobije odre?an odgovor. Jasno je da je u tom slu?aju bilo potrebno preimenovati Ugovor u Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, ali da krenemo redom.

Ugovor o dopunskom radu može zaklju?iti sa poslodavcem jedino lice koje je ve? negde angažovano sa punim radnim vremenom. Dakle, lice koje je nezaposleno, koje je penzioner ne može zaklju?iti Ugovor o dopunskom radu. Ugovor o dopunskom radu se može zaklju?iti najviše do 1/3 punog radnog vremena, a to zna?i da recimo lice koje ima jedan Ugovor o radu sa 100% radnog vremena, i još jedan Ugovor o dopunskom radu sa 20% radnog vremena, prakti?no može zaklju?iti još jedan Ugovor o dopunskom radu do preostalog maksimuma dakle do 33%.

Ugovor o dopunskom radu nije radni odnos. Lice koje zaklju?i Ugovor o dopunskom radu nema prava koje ima lice koje je angažovano kao zaposleno sa punim radnim vremenom. Lice po Ugovoru o dopunskom radu ima odre?ena prava a ona su redukovana(manja) u odnosu na zaposlena lica.

Zakonodavac ne definiše u kojim delatnostima je mogu?e zaklju?ivati Ugovore o dopunskom radu. na?elo ugovaranja je u principu slobodno ali treba voditi ra?una da se u pojedinim delatnostima primenjuje tzv lex specialisi(npr Zakon o zdravstvenoj zaštiti)

Na angažovanje po osnovu dopunskog rada se pla?aju porez na dohodak gra?ana i doprinosi za PIO na ugovorenu sumu. Na angažovanje po osnovu dopunskog rada se ne primenjuju propisi o minimalnoj zaradi i minimalnoj osnovici doprinosa.

Dve stvari o kojima ovde treba voditi ra?una jesu da lice koje je angažovano po osnovu Ugovora o dopunskom radu mora pre angažovanja da donese Potvrdu o angažovanju sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, i druga stvar jeste da u pojedinim osnovnim Ugovorima o radu je definisana zabrana dopunskog angažovanja.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *