Da li znate?

Narodna banka Srbije može svim bankama koje su potkapitalizovane da zabrani primanje depozita i izdavanje kredita Zakon o zadrugama predvidja da zemljoradnici mogu formirati štedno-kreditne zadruge dok Zakon o bankama izri?ito kaže da se kreditnim poslovima mogu baviti samo poslovne banke Predstavništva koja obavljaju privrednu aktivnost na teritoriji Srbije moraju uredno da vode svoje poslovneRead more

Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

Prihodi teku?eg perioda se evidentiraju u budu?em periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Troškovi budu?eg perioda se evidentiraju u teku?i period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Obaveze iz jednog perioda se prebacuju u drugi ili se podcenjuju namerno i time smanjuje zaduženost Aktiva budu?eg perioda se prebacuje u aktivuRead more

Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skra?ivanje kontnog okvira na taj na?in da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne ra?unovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezRead more

Da li znate?

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skra?ivanje kontnog okvira na taj na?in da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne ra?unovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezRead more

Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

Pojmovi zajam i kredit ?esto se poistove?uju u našoj privrednoj praksi. Iako se defakto radi o dužni?ko-poverila?kom odnosu koji je nastao naj?eš?e na bazi Ugovora, ipak sa stanovišta implikacija radi se o dosta razli?itim pravnim poslovima. U tabeli koja je data u Prilogu možete videti sve dobre ili loše strane kako zajma tako i kreditaRead more

Davanje zajma zaposlenima

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom.  Mogu?nost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se ure?uju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.  Zakon o radu nigde se izri?ito ne bavi davanjem zajma zaposlenom, ali u istoRead more

Obaveze u slučaju otpisa zajma ili opraštaja duga

Kod oprosta duga ukazujemo na ?lan 14 stav 1 Zakona o porezu na dohodak gra?ana koji kaže da tretman zarada pored primanja u novcu imaju i primanja po osnovu nov?anih potvrda, bonova, robe, primanja u?injena ?injenjem ili ne?injenjem, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obvezniku. Ovo nedvosmisleno zna?i da kada poslodavac oprosti dug on postajeRead more