Davanje zajma zaposlenima

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom.  Mogu?nost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se ure?uju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima. 

Zakon o radu nigde se izri?ito ne bavi davanjem zajma zaposlenom, ali u isto vreme kaže da se opštim aktom ili ugovorom o radu zaposlenom mogu pripisati povoljniji uslovi rada. U tom smislu ako je poslodavac opštim aktom(kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili samim ugovorom o radu predvideo mogu?nost davanja zajma zaposlenom, odobravanje zajma je potpuno zakonito.

Poslodavac koji je u opštem aktu definisao mogu?nost odobravanja zajma zaposlenima, mora dodatno da definiše slu?ajeve u kojima se odobrava zajam, organ nadležan da odobri povla?enje zajma, visinu zajma, rok otplate, sa kamatom ili bez kamate, na?ine vra?anja, namenu zajma, sredstva obezbe?enja i sl. Ako poslodavac nije predvideo opštim aktom mogu?nost davanja zajma zaposlenima, ne postoje nikakve prepreke da u ugovoru o radu definiše ovakvu mogu?nost.

Mogu?a su razli?ita rešenja u praksi a kao naj?eš?a rešenja se pominju zajmovi bez kamate, vezani za visinu zarade(recimo u visini 2-3 zarade), sa prihvatanjem zaposlenog da mu se rata obustavi od same zarade. Samu pozajmicu treba da prati Ugovor o pozajmici, koji mora da sadrži sve elemente klasi?nog Ugovora o zajmu, uz dodatak koji se odnosi na na?in obezbe?enja i odrednicu da zaposleni prihvata da vra?a zajam i u situacijama kad prestane da radi kod tog poslodavca.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *