DA LI ZNATE?

  • Još uvek nije uspostavljen Registar stambenih jedinica. Skupštine stanara moraju da se preregistruju u stambene jedinice
  • Novi Zakon o stanovanju definiše obavezno investiciono održavanje zgrade, mogu?e osiguranje ali i mogu?e kreditno zaduživanje same stambene jedinice
  • Porez na dodatu vrednost izjedna?ava promet bez naknade sa prometom uz naknadu , kao i sa razmenom
  • Agencija za privredne regsitre ne vodi Registar advokata i zdravstvenih ustanova
  • Obra?unski listi?i radnika mogu biti dostavljeni i elektronskim putem
  • Skupštine stanara koje su registrovane kao Udruženja gra?ana u obavezi su da predaju godišnje finansijske izveštaje
  • Na zateznu kamatu se ne obra?unava PDV

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *