NA RASHODNOJ STRANI REKE

Prihodi su suština svakog posla. Bez prihoda koji nastaju prometom dobara i usluga(dakle pronalaskom tržišta za proizvode i usluge), nema održivog biznisa. Ove i ovakve krilatice ćete čuti svakodnevno, i ovome se nema šta dodati ili oduzeti jer su navedene tvrdnje jednako ta?ne kao i da sunce izlazi i zalazi svaki dan. Dakle, prihodi suSaznajte više

VELIKE STVARI U MALOM BIZNISU

Svakodnevno se sre?emo sa popularnim tekstovima o tome kako je mogu?e sa par stotina evra ili desetine hiljada dinara otvoriti uspešan mali biznis. Naširoko se piše o plastenicima, staklenicima, poljima smilja i bosilja, zasadima cve?a, frizerskim salonima i solarijumima U Srbiji se privredno društvo može otvoriti sa 100 RSD kapitala, a za preduzetni?ku radnju VamSaznajte više

ZADRUŽNO PITANJE

?ini mi se da sam termin zadruga ?uo, i usvojio mnogo ranije nego što sam pošao u osnovnu školu. I nego što je normalno. Naime, kad je jedan regrut iz sela u okolini Kruševca šezdesetih godina otišao u JNA, na propitivanju iz politi?ke pismenosti, informisanosti, pa i moralno-politi?ke podobnosti, a na pitanje-ko je predsednik FNRJ,Saznajte više

VEČNE OBLIGACIJE I PRIVREDNA ZBILJA

Ima tome nekoliko godina kada mi se jedan prijatelj požalio da ne prima platu jer radi u firmi koja se nalazi u nekakvom vrzinom kolu(blokirana od strane nekog ko ih je uvezao u takav ?vor, da im spasa nema). Priznajem da mi je bilo smešno i ilustrativno, i da sam ga satima uveravao da jeSaznajte više

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ?ete ?uti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetni?ki nastrojeni. Drugim re?ima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetni?ke vode. Gotovo svakog dana “ eksperti“ koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grba?e i zaploveSaznajte više

EKONOMIJA UBRZANJA

Danas je nemogu?e ?itati emailove jednom dnevno, ako se bavite iole ozbiljnijim poslom. Danas je nemogu?e ograni?iti se na jedan komunikacioni kanal. Danas je nemogu?e usmeriti komunikaciju na jedan uniformni na?in. Danas svako ho?e sve i ho?e sad. Ho?e odmah, i ne?e da ?eka, jer mu je “ hitno“. Tako možete ni krivi ni dužniSaznajte više

Ideologija pakovanja

U?ili su nas da je marketing zadovoljavanje potreba potroša?a, i da nije cilj prodati proizvod ve? kupiti potroša?a. Potroša? je nesumnjivo uvek bio kralj, ali ?ini se da je danas njegova kruna ve?a nego što je ikad bila. Dakako, to je i normalno jer živimo u hiper-konzumeristi?kom društvu. Negde na tom fonu, nastaše i oneSaznajte više

Osnaživanje privatnog sektora kroz javni (sektor)

Gotovo da ne pro?e jedan dan a da ekonomski dijagnosti?ari, analiti?ari, i novinari ne naglase da su naši kolosalni problemi-nezaposlenost, mala zaposlenost, veliki javni dug, veliki budžetski deficit, veliki broj radnika u javnom sektoru, broj penzionera koji premašuje broj radnika, mali broj industrijskih radnika. Naime, retko nakon dijagnoze do?e do predloga rešenja, a kada doSaznajte više

Preduzetnički duh u Srbiji – determinacija i sloboda (1. deo)

Jedna od najzastupljenijih mantri u ovom veku u Srbiji jeste mantra malih i srednjih preduze?a. Teže?i da se na svaki na?in dokaže trapavost velikih sistema, kreatori ove krilatice (razvoj MSP kao uslov bez koga se ne može) verovali su da ?e celokupni OUR-i koji su nestali posle privatizacije prerasti u gomilu malih i srednjih preduzetnika-trudbenika,Saznajte više

KAD STIGNU LIČNE KARTE

Ako je suditi po reakcijama ministra privrede Saše Radulovi?a, preduze?a koja se nalaze u restrukturiranju nisu ili su u malom broju dostavila tzv li?ne karte. Za neupu?ene ovaj kolokvijalni izraz se koristi za jedan sublimirani izveštaj koji se sastavlja u excelu i wordu a koji sadrži pored finansijskih izveštaja, i posebnu analitiku obaveza, imovine, kupacaSaznajte više