ZAŠTO NEMA POVRAĆAJA PDV-A?

Pitanje povra?aja poreza na dodatu vrednost precizirano je samim Zakonom o porezu na dodatu vrednost kao i Pravilnikom o na?inu vršenja povra?aja poreza na dodatu vrednost. Do njega dolazi kad je prethodni porez na dodatu vrednost ve?i od obaveze za PDV, pa se sam poreski obveznik odlu?uje da li ?e koristiti poreski kredit ili ?e zaokružiti opciju povra?aj PDV-a.

Jedna od najve?ih zabluda koja postoji kod naših privrednika jeste da ukoliko zaokružite opciju povra?aj-odmah i neizostavno dobijate terensku kontrolu koja ?e vršljati dok Vam ne zagor?a život i nešto na?e. Ovo naprosto nije ta?no jer u dosta slu?ajeva i ne do?e terenska kontrola ve? se donese Rešenje o povra?aju poreza na dodatu vrednost bez izvršene kontrole. Ovo ne zna?i da se kontrola ne?e pojaviti u nekom narednom periodu i kontrolisati taj naredni period a možda i ovaj period gde je prethodno doneto Rešenje bez izvršene kontrole.

Rok za povra?aj je 45 dana od dana iskazivanja opcije-DA u PDV prijavi(recimo PDV prijava za decembar je podneta 15 janaura iskazana opcija DA-dakle povra?aj, a rok za povra?aj je 1 mart naredne godine). Naravno, pretpostavljamo da je sve u redu.

Ukoliko terenska kontrola vrši PDV kontrolu ona sa?injava Zapisnik o izvršenoj terenskoj kontroli obra?una PDV-a, na koji imate pravo žalbe u roku od 8 dana, a nakon toga se donosi Rešenje po povra?aju PDV-a. I u ovom slu?aju se rok ra?una 45 dana od dana zaokruživanja opcije-DA u PPPDV prijavi.

Pa ipak, u mnogim situacijama može do?i do kašnjenja u vra?anju. Jedan od eklatantnih primera jeste da je donet recimo Zapisnik 30 dana od dana iskazane želje za povra?ajem, nakon toga Rešenje negde oko 40 42 dana, a onda dok Rešenje sitgne do trezora, i eto probijanja roka……..

?este su i situacije u kojima se donosi Zapisnik, pa dopuna Zapisnika, pa Rešenje, pa zakonski zastupnik nije primio Rešenje što sve odugovla?i ceo slu?aj a samim tim i ?in vra?anja.

Možda najbizarnija situacija koja se ti?e vra?anja jeste situacija gde Poreska Uprava ne vra?a PDV jer dugujete porez po nekim drugim osnovama, te recimo ne možete da dobijete povra?aj od milion dinara jer dugujete 5 dinara po nekom drugom osnovu.

Svakako ako vaše pravo nije ispoštovano, imate pravo da dodatno u pisanom obliku podnesete Zahtev za povra?aj PDV-a i tražite zakonsku zateznu kamatu.

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *