ZAŠTO JE PRIHOD VAŽAN?

?esto se može ?uti u javnosti argument da je prihod važan, a finansijski rezultat nevažan. Iako bi se imalo šta dodati i prigovoriti autorima ove krilatice, mora se primetiti da ovakva konstatacija nije besmislena. Prihod je zaista jako važan. Naro?ito je važan poslovni prihod pa ?emo se nadalje njime i baviti u ovom tekstu.

Poslovni prihod generiše Vašu potenciju na tržištu. Firma koja ima više poslovnog prihoda ima ve?e u?eš?e na tržištu i ima ve?u mogu?nost zara?ivanja. Više poslovnog prihoda zna?i i da je firma u mogu?nosti da pokrije nagomilane troškove i da je otporna na neku eventualnu krizu i rast troškova ili rast cena na tržištu.

Ve?i poslovni prihodi zna?i?e i bankama jer ve?ina banaka Vam može dati kredit u visini od 10% godišnjih prihoda. Tako je prosto nametnuto internim procedurama banke.

Ve?i poslovni prihod može Vam biti uslov za u?eš?e na javnim konkursima ili tenderima.

Ve?i poslovni prihod je važan sa stanovišta klasifikacije preduze?a na mikro, mala, srednja ili velika.

Imati ve?i poslovni prihod je svakako važno i sa fiskalnog stanovišta jer ve?i poslovni prihod generiše i ve?e PDV zahtvatanje, dakle ve?i PDV, a u krajnjoj instanci i kroz porez na dobitak i ve?e sume poreza na dobitak.

Preduzetnik ne mora nužno znati zašto mu je prihodna pozicija važna. Ra?unovo?a svakako mora, i mora da ga upozna kakve reperkusije može imati smanjenje iskazivanje prihoda na celokupnu sliku preduze?a i njegove eventualne potencije i razvojne performanse.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *