UZIMANJE IZ IMOVINE DRUŠTVA

Kraj svake poslovne godine nužno i neizbežno tretira ra?unovodstveno i poreski pitanje uzimanja iz imovine društva. Uzimanje iz imovine društva nije nov institut. Svakako, nije ni redak u praksi , mada se može zaklju?iti da se supstancijalno i suštinski ?eš?e javlja nego ra?unovodstveno. Drugim re?ima, ra?unovodstveno se prikriva.
Uzimanje iz imovine društva predstavlja svako podizanje gotovog novca sa ra?una privrednog društva bez ikakve poslovne dokumentacije(naglašavam privrednog društva a ne preduzetni?ke radnje, jer preduzetni?ka radnja ne poznaje institut uzimanja iz imovine društva jer nije društvo). Uzimanjem iz imovine društva se smatra i pla?anje tzv troškova koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti samom vlasniku društva(recimo pla?anje letovanja, zimovanja i sl)
Ovde treba naglasiti da uzimanje iz imovine društva nije zabranjeno ali da ga treba posmatrati ra?unovodstveno i poreski. Gledano ra?unovodstveno uzimanje iz imovine društva se može prikazivati kroz klasu 7, naj?eš?e kroz 723, ?ime se knjiženjem kroz ovaj konto dolazi do tzv neutralnosti sa stanovišta rezultata u bilansu uspeha. Dakle, ovakvim knjiženjem ovo davanje tj ovakav trošak nema uticaja na sam finansijski rezultat, pa samim tim ni na porez na dobit. Druga ra?unovodstvena škola ?e ovakvo uzimanje evidentirati uredno kao trošak, ali ?e ga kasnije izbaciti sa liste troškova kad se bude radio obra?un poreza na dobit(dakle bi?e poreski nepriznat trošak)
Efekat kod druge ra?unovodstvene škole sa stanovišta poreza na dobit je isti.

Poreski aspekt je mogu?e sagledati pored poreza na dobit i iz ugla poreza na dodatu vrednost, kao i iz ugla poreza na dohodak gra?ana. Uzimanje iz imovine ako nije u novcu oporezivo je porezom na dodatu vrednost jer Zakon o porezu na dodatu vrednost izjedna?ava promet dobara sa naknadom sa prometom dobara bez naknade(kad bi bilo druga?ije svako bi nosio stvari ku?i i prodavao)
Posmatrano iz ugla poreza na dohodak gra?ana, uzimanje iz imovine se smatra tzv drugim prihodom i u skladu sa ?lanom 85 Zakona o porezu na dohodak gra?ana, na ovakva davanja se pla?a porez od 20 odsto.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *