Finansijska analiza

Sagledavanje finansijske pozicije preduze?a nije samo puko sagledavanje finansijskog rezultata same firme. Veoma je bitno prou?iti preduze?e kao celinu, na?i odre?ene zakonitosti, odrediti relacije izme?u bilansnih podataka, povezati ih u celinu, i na kraju napraviti celokupnu finansijsku analizu preduze?a.

Zašto je važna finansijska analiza preduze?a?

Svako ko ima neke interese u preduze?u postavlja neka od slede?ih pitanja:

 • Da li je preduze?e dovoljno profitabilno? Ako jeste danas, da li ?e biti sutra?
 • Da li je preduze?e likvidno, i da li može uredno da izmiruje svoje obaveze?
 • Da li preduze?e ima dovoljno obrtnih sredstava, i da li je struktura obrtnih sredstava adekvatna?
 • Da li preduze?e dobro upravlja troškovima? Da li su prihodi adekvatno predstavljeni? Sa kojim vrstama finansijskih rizika se suo?ava firma?
 • Kolika je realna vrednost preduze?a i da li se isplate dodatne investicije?

Na sva ova pitanja odgovore može da ponudi naš proizvod koji se zove „Finansijska analiza“.

Finansijska analiza može uklju?ivati slede?e segmente:

 • Analiza strukture imovine
 • Analiza strukture obaveza
 • Analiza strukture kapitala
 • Analiza prihoda
 • Analiza troškova sa cost controllingom
 • Analiza profitabilnosti i donje ta?ke rentabiliteta
 • Racio analiza
 • Z scor analiza, ACID testovi, CAMEL metodologija, due dilligence

Preuzmite primer Analize poslovanja