Likvidacija

Vo?enje procesa likvidacije privrednog društva kroz sve aspekte(APR, Poreska Uprava, PIO Fond, lokalna poreska administracija).