Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

Pojmovi zajam i kredit ?esto se poistove?uju u našoj privrednoj praksi. Iako se defakto radi o dužni?ko-poverila?kom odnosu koji je nastao naj?eš?e na bazi Ugovora, ipak sa stanovišta implikacija radi se o dosta razli?itim pravnim poslovima. U tabeli koja je data u Prilogu možete videti sve dobre ili loše strane kako zajma tako i kredita

ZAJAM

KREDIT

-definiše se Ugovorom o zajmu ili je u pitanju saglasnost volja koja je dokazana bez formalnog Ugovora o zajmu -definiše se Ugovorom o kreditu
-predmet Ugovora o zajmu je novac ili neka druga zamenljiva stvar(roba) -predmet Ugovora o kreditu je novac
-mogu da ga odobravaju sva pravna ili fizi?ka lica -kredit u skladu sa Zakonom o bankama mogu da odobravaju samo poslovne banke
-kamata može biti predmet Ugovora o zajmu ali i ne mora -kamata je najbitniji komponentalni deo Ugovora o kreditu kao i na?in njenog obra?una i pla?anja
-primarno se reguliše Zakonom o obligacionim odnosima -definiše se Zakonom o bankama, i   podzakonskim aktima koje je donela NBS, ali i Zakonom o obligacionim odnosima
-Ugovor o zajmu sa ili bez kamate sa inostranim poveriocem koji nije banka mora se prijaviti kao kreditni posao -Ugovor o kreditu sa ino partnerom mora se prijaviti kao kreditni posao
-zajam se klasifikuje posebnim kontima u Kontnom okviru -isto važi i za kredit

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *