SAČINJAVANJE UGOVORA O DELU

Pravljenje Ugovora o delu nije nikakva mudrost. Potrebno je ispoljiti minimum kreativnosti, i sa?initi ga u skladu sa zakonskim normama, pošto propisana forma ne postoji. Ugovor o delu obavezno mora da sadrži slede?e stvari/podatke:

  • Podatke u vezi naru?ioca posla
  • Podatke/identifikaciju pružaoca usluga
  • Bliži opis posla, po?etak, završetak
  • ?injenice u vezi primopredaje posla, kao dokaza da je posao zaista i izvršen
  • Podatke šta u slu?aju da postoje manjkavosti kod izvršenog posla
  • Datum po?etka, rok trajanja, datum završetka posla, cenu posla i na?in i dinamiku pla?anja

Ugovara?i se moraju rukovoditi i na?elima da se Ugovor o delu može zaklju?iti samo za poslove izvan osnovne delatnosti naru?ioca posla. Primera radi ukoliko se preduze?e bavi štampanjem nemogu?e je angažovati lice na poslovima štampanja po osnovu Ugovora o delu, jer je štampanje osnovna delatnost preduze?a-naru?ioca posla.

Ugovor o delu se može zaklju?iti sa svakim poslovno sposobnim licem(i penzionerom ako nije invalidski), na istim poslovima do 120 dana godišnje.

Treba voditi ra?una o poreskom aspektu cele pri?e jer se naru?iocu posla više isplati da po Ugovoru o delu angažuje lice koje je ve? negde socijalno osigurano.

Ugovor o delu nije radni odnos, i angažovano lice ima neka prava ali znatno reduciranija i manja u odnosu na zaposlene radnike kod naru?ioca posla.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *