Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

 • Prihodi teku?eg perioda se evidentiraju u budu?em periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit
 • Troškovi budu?eg perioda se evidentiraju u teku?i period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit
 • Obaveze iz jednog perioda se prebacuju u drugi ili se podcenjuju namerno i time smanjuje zaduženost
 • Aktiva budu?eg perioda se prebacuje u aktivu teku?eg perioda ?ime se precenjuje imovina
 • Prihodi perioda ne prate troškove perioda
 • Ne izvršavaju se obelodanjivanja u skladu sa MRS
 • Priznavanje prihoda sumnjivog kvaliteta-prihod proknjižen a usluga nije izvršena, fakturisanje robe ogranku proknjiženo kao prihod, kompenzacija proknjižena kao prihod, primljen kredit proknjižen kao prihod
 • Izbegavanje da se proknjiže obaveze ili njihovo namerno smanjivanje
 • Prikazivanje sumnjivih rezervi kao prihoda
 • Prikazivanje lažnog rabata
 • Prihod proknjižen kada je primljena gotovina
 • Trošak proknjižen kada je izvršen odliv gotovine a ne na obra?unskoj osnovi
 • Neadekvatne ra?unovodstvene prognoze i procene
 • Vanbilansna aktiva se ubacuje u bilans iako nema dokaza za to npr tu?a osnovna sredstva se evidentiraju kao svoja
 • Guranje velikih troškova u jedan mesec iako se odnose na duži obra?unski period
 • Materijalno zna?ajne greške se predstavljaju kao bezna?ajne
 • Dokumentacija koja je data na knjiženje nije formalno, i ra?unski ispravnaKnjiženje kamate na depozit tek kad kamata legne na teku?i ra?un preduze?a
 • Propuštanje knjiženja troškova kamate u grace-periodu kod uzetog kredita
 • Troškovi administrativne obrade kredita su gurnuti u mesec odobravanja i nisu podeljeni kroz ceo rok trajanja kredita
 • Ne pravi se razlika izme?u operativnog i finansijskog lizinga
 • Amortizacija se knjiži neredovno i aljkavo
 • Razgrani?enje na kratkoro?ne i dugoro?ne obaveze se vrši po Ugovoru a ne po preostalim mesecima dospe?a
 • Ne evidentira se zatezna kamata iako je ugovorena

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *