POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski ras?lanjeno. Prilikom tretiranja osniva?a prvu razliku koju treba podvu?i jeste da li je osniva? pravnog lica, fizi?ko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizi?ko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije.

Ukoliko je u pitanju nerezident Srbije-fizi?ko lice, on može obavljati zastupni?ku funkciju i bez zasnivanja radnog odnosa u Srbiji. Ukoliko rezident Srbije fizi?ko lice-nema zastupni?ka ovlaš?enja u samom privrednom društvu ?iji je jedini ili jedan od ?lanova, ne postoji obaveza obra?una poreza i doprinosa na zarade.

Stvar postaje komplikovanija kad osniva? po?inje da vrši zastupni?ka ovlaš?enja. Ukoliko je osniva? fizi?ko lice koje vrši zastupni?ka ovlaš?enja-dakle direktor je društva ?iji je osniva? na raspolaganju mu stoje dve opcije:

  1. Može zaklju?iti Ugovor o radu sa samim društvom i pla?ati poreze i doprinose na ugovorenu zaradu
  2. Može vršiti zastupni?ka ovlaš?enja kao osniva?-zastupnik van radnog odnosa-pla?a poreze i doprinose na najnižu osnovicu doprinosa

Ukoliko osniva? ve? ima radni odnos u jednom privrednom društvu u drugom privrednom društvu može funkciju zastupanja i poslovo?enja vršiti kroz Ugovor o dopunskom radu.

U situacijama gde osniva? nema zastupni?ka ovlaš?enja ali angažuje direktora direktor zaklju?uje Ugovor o radu, i pla?aju mu se porezi i doprinosi na ugovorenu naknadu.

Kod situacija gde je osniva? pravno lice, a zakonski zastupnik j fizi?ko lice, ovo fizi?ko lice pla?a poreze i doprinose na ugovorenu naknadu.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *