NEKE ZABLUDE U VEZI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

U stru?noj ali i lai?koj javnosti ?esto se može ?uti da je na najbezbolniji na?in mogu?e eliminisati obavezu pla?anja poreza i doprinosa angažovanjem odre?enih lica, na odre?eni na?in. Pre nego što krenemo sa malo detaljnijom pri?om u vezi ovoga, treba po?i od osnovnog postulata a to je procenjivanje po na?elu fakticiteta i ekonomske suštine. Naime, Vi možete zaklju?iti recimo Ugovor o zakupu sa licem x, ali ?e poreski inspektor na terenu po na?elu fakticiteta odrediti da li se tu radi o zakupu ili nekoj drugoj stvari, isto važi i za Ugovor o delu ili Ugovor o stru?nom osposbljavanju ili usavršavanju. Ukoliko se utvrdi da se radi o simulovanom pravnom poslu, porezi i doprinosi se moraju platiti kao da je u pitanju desimulovani posao.

Ugovor o radu je najosnovnija pravna tekovina koja ima direktno izvorište u Zakonu o radu, i gde je poslodavac u obavezi da isplati zaradu i na ugovorenu naknadu plati poreze i doprinose. Ugovor o pravima i obavezama direktora je tako?e pandan Ugovoru o radu i uz neke razlike, porezi i doprinosi se pla?aju na ugovorenu naknadu.

Rad sa nepunim radnim vremenom je mogu?e ugovarati samo sa licem koje zaista ne radi nigde nego recimo kod Vas 1/2 radnog vremena. Pla?a?e se i porezi i doprinosi na 1/2 radnog vremena.

Dopunski rad, tako?e vu?e poreze i doprinose, i može se zaklju?iti samo sa licem koje ve? negde radi sa 100% radnim vremenom, i to najviše do 1/3 punog radnog vremena.

Ugovor o delu može samo za poslove izvan delatnosti poslodavca, i pla?aju se puni doprinosi ako je u pitanju nezaposleno lice, a manji doprinosi ako je u pitanju lice koje je ve? negde osigurano ili je penzioner.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima je ?ak skuplji od Ugovora o radu.

Jevtinije varijante koje postoje jesu angažovanja preko omladinskih zadruga-koja tako?e vuku poreze i doprinose, ali ih pla?a zadruga pa ih prefakturiše korisniku sa razlikom da li je lice do 26 godina starosti ili preko.

Stru?no osposbljavanje i usavršavanje sadrži veoma male poreze i doprinose i to naknadu za eventualni slu?aj telesnog ošte?enja ili povrede na radu(PIO+RFZO budu nešto više od 1,000 RSD), ali se ovaj institut može koristiti jedino u situacijama gde primljeno lice mora da obavi neki pripravni?ki staž kao uslov za polaganje nekog stru?nog ispita. Jedino tako i jedino u tim situacijama.

Nažalost, svedoci smo da se ovaj institut u praksi najviše zloupotrebljava, a neretko se i na drugi na?in vrši utaja poreza i doprinosa.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *