NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ?ete ?uti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetni?ki nastrojeni. Drugim re?ima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetni?ke vode. Gotovo svakog dana “ eksperti“ koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grba?e i zaplove tržišnim brzacima. Oni u svemu vide „tržišnu šansu“ te se gotovo svakog dana može pro?itati mnoštvo uopštenih “ saveta“ šta sve ima pro?u- od pogrebnih usluga, preko zasada borovnica, lešnika, plastenika do  dizajna i izrade softvera.

U praksi, naravno stvari stoje malo druga?ije. Pre mesec dana dolazio mi je ?ovek koji je planirao da zasadi nekoliko hektara borovnica, ali jednostavno u krugu od 100 kilometara gde živi i radi, a gde bi voleo i poljoprivredno da privre?uje nije mogao da na?e ?iste parcele. Drugim re?ima, nailazio je na posede koji se vode na pradedove ili gde se jedna lica nalaze u knjigama, a druga obra?uju zemlju. Ovo nije pri?a o nefinansijskih preprekama u biznisu, jer njih ima milion, i može se o tome napisati ozbiljna studija.

Ovo je pri?a o finansijskim preprekama tj o finansiranju samog biznisa. Ma šta Vam “ eksperti“ pri?ali da je dovoljna dobra ideja, moram odmah da Vas razo?aram jer ?e Vam retko ko na bazi ideje dati neki novac. Banke koje bi po definiciji trebale da se bave davanjem kredita privredi, bez zaloge Vas ne?e ni pogledati. Vaš start up može biti ozbiljan, može biti genijalan, može imati sve izglede da uspe, može uz Vas da bude vrhunska ideja, vrhunski tim, zdrava logika, CV -Bila Gejtsa ali ako nemate obezbe?enje ne?ete dobiti ništa. Naravno, kad otvarate žiro ra?un u banci to Vam niko ne?e re?i.

Iskreno govore?i i druge vrste institucija koje se indirektno bave kreditiranjem ne?e Vas pogledati bez zaloge. No, ako ste ovaj problem prevazišli pa ste iz sopstvenih sredstava rešili da finansirate plovidbu na tržišnoj jedrilici, ili Vam je nešto „posudio“ neki od neinstitucionalnih investitora, prve probleme ?ete imati kad Vam to ne bude dovoljno.(polazimo od pretpostavke da uredno vra?ate dugove).

Ukoliko ste paušalac banka Vam ne?e dati kredit, jer Vi ne vodite poslovne knjige pa ne postoji evidencija o Vašim prihodima i rashodima. Ukoliko ste privredno društvo bez dva predata godišnja finansijska izveštaja ne?e razgovarati sa Vama. I onda kad predate dva godišnja finansijska izveštaja, i pomislite da ste sada progledali kre?ete sa apliciranjem za kredit.

Ukoliko imate u nekoj godini iskazan gubitak bi?ete odbijeni. Možda imate dobitak ali je on mali, poslovni prihod Vam nije zadovoljavaju?i, a obaveze prema dobavlja?ima visoke. Nemate dovoljno sopstvenog kapitala, zašto niste obaveze prema osniva?u pretvorili u kapital?

A da, kao fizi?ko lice ste pre dve godine bili u docnji, i to se vidi u kreditnom birou. Marža sa kojom prodajete robu Vam je mala. Nemate dovoljno fiksnih sredstava. A da, šta se dešava sa zalogom, šta imate da stavite pod zalogu? Ništa.

O?igledno je da Vam ra?unovo?a nije dobar zašto je ovo knjižio ovde, zašto nije stavio tamo. I tako ukrug.

Dok traje ovo nasušno traganje Vi ste otvorili žiro ra?une kod više banaka, bankarske provizije su sve ve?e i ve?e, tržište Vas pritiska sve ja?e i ja?e, a Vaša potraga za sredstvima je u stvari potraga za dobrim obezbe?enjem.

Nasušno traganje ide kroz trnje, a prolazak kroz vrzinu predstavlja lakmus papir gde ogrebani idu dalje a oni koji iskrvare tu i ostaju.

Finansiranje samog biznisa svakako ostaje glavna prepreka za pokretanje i za samo održavanje biznisa. Pitanje finansijske kondicije preduzetnika nije dovoljno obra?eno ni teorijski a ni prakti?no. Nasušna potreba za kreditima svakako ?e ostati primarno pitanje, a svakom preduzetniku ostaje da pokuša na svaki na?in da oja?a pre svega svoj nagon za preživljavanjem.

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *