Ideologija pakovanja

U?ili su nas da je marketing zadovoljavanje potreba potroša?a, i da nije cilj prodati proizvod ve? kupiti potroša?a. Potroša? je nesumnjivo uvek bio kralj, ali ?ini se da je danas njegova kruna ve?a nego što je ikad bila. Dakako, to je i normalno jer živimo u hiper-konzumeristi?kom društvu. Negde na tom fonu, nastaše i one teorije koje govore o elementima marketing mixa-dakle proizvodu, ceni, promociji, i distribuciji(4P concept).
Posmatraju?i sve što nam se dešava ?ini se da je pakovanje doživelo najve?i revolucionarni bum. Nekad se proizvod pakovao da se ne razbije, a danas nas sa pakovanja prati milion sugestivnih poruka.
Ne zna se gde prestaje pakovanje, a gde po?inje proizvod, a u mnogim situacijama se ne zna ni šta je pakovanje a šta proizvod.
Pakovanje svojim koloritom, mami. Omamljuje i privla?i.
Danas se sve manje više pakuje. Predstaviti imovinu ve?om nego što jeste, a obaveze manjim nego što jesu nije ništa drugo nego pakovanje a u širem smislu marketing. I nikada ta veza ra?unovodstva i marketinga nije bila jasnija i nije bila dvosmernija.
Ideologija se danas pakuje efikasnije nego ikad, jer je širim narodnim masama neinteresantna, pa se kroz instant foliju spušta kao šlag koji raja rado kusa.
Moralne pri?e i pridike su tako?e novijim generacijama dosadne i „smaraju“ pa se vrši njihovo na?elno prepakivanje i rastakanje- tako?e u instant pri?icu.
Religije se tako?e pakuju, a svakako ni statistika nije imuna od pošasti umivenog pakovanja.
Krvava suština nas upozorava da je forma odnela pobedu. Novo pakovanje sveta stvori?e novi marketing miks, i stvori?e nove obrise marketinga kao discipline. Ovaj marketing miks je ve? prevazi?en. Novi instrumenti marketing miksa još uvek nisu teorijski uobli?eni, ali prakti?no itekako deluju. Nisu još teoretski napakovani.
U tom sveopštom pakovanju i prepakivanju, dizajniranju, redizajniranju, i reinkarnaciji svega i sva?ega , remodelira se percepcija samog okruženja. Novi svet nije svet dedukcije i svet indukcije. Novi svet nije ni neoliberalni ni intervencionisti?ki. Novi svet je marketinški ustrojen. Ta njegova odrednica odre?iva?e i ve? odre?uje tokove rada, robe, novca i kapitala.
Što kao delovi tog velikog pakovanja budemo svesniji toga, lakše ?e nam biti. Kako ?emo se nositi sa tim i odrediti prema tome, drugo je pitanje.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *