EVIDENCIONA PRIJAVA POREZ NA DODATU VREDNOST

Evidentiranje u sistem poreza na dodatu vrednost može biti dvojakog karaktera. Samoinicijativno, kada sam poreski obveznik u jednom momentu odlu?i da se svojom voljom evidentira tj prijavi u sistem PDV. Taj momenat može biti prilikom osnivanja, a može biti i bilo koja druga situacija u toku poslovnog života jednog privrednog subjekta. Druga situacija kod evidentiranja u porez na dodatu vrednost se javlja kada sam poreski obveznik mora da se evidentira jer je njegov promet u zadnjih 12 meseci ve?i od 8,000,000 RSD,?ime poreski obveznik postaje obveznik PDV-a.

I u jednom i u drugom slu?aju treba podneti EPPDV prijavu-evidencionu prijavu za porez na dodatu vrednost. Kod samoinicijativnog prijavljivanja potrebno je podneti i Rešenje o registraciji. Kod evdentiranja usled veli?ine prometa pored same evidencione prijave podne?ete KPO ako ste prethodno bili paušalac i karticu prihoda.

Ovde valja napomenuti slede?e stvari koje su veoma važne. Svaki poreki obveznik je u prve dve godine mese?ni obveznik PDV-a. Evidenciona prijava mora biti podneta do 15 tog u mesecu za prethodni mesec što zna?i da ako recimo želite da se evidentirate od 01/02/2017, evidencionu prijavu morate podneti najkasnije do 15/03/2017 godine.

Popunjavanje evidencione prijave ne zahteva ekonomsko predznanje. Od datuma evidentiranja svaki Vaš ra?un mora sadržati PDV. Datum na evidencionoj prijavi je fakti?ki datum ulaska u PDV a ne datum predaje evidencione prijave za PDV.

U praksi se ?esto dešava da se ovde napravi greška, ali Registar PDV obveznika je javan, pa se savetuje pra?enje evidencije preko Registra sve dok se privredno društvo i zvani?no ne vidi u Registru, a to bi zna?ilo da je EPPDV prijava procesuirana.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *