Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

Prihodi tekućeg perioda se evidentiraju u budućem periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Troškovi budućeg perioda se evidentiraju u tekući period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Obaveze iz jednog perioda se prebacuju u drugi ili se podcenjuju namerno i time smanjuje zaduženost Aktiva budućeg perioda se prebacuje u aktivuRead more

Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skraćivanje kontnog okvira na taj način da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne računovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezRead more