Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

Prihodi teku?eg perioda se evidentiraju u budu?em periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Troškovi budu?eg perioda se evidentiraju u teku?i period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Obaveze iz jednog perioda se prebacuju u drugi ili se podcenjuju namerno i time smanjuje zaduženost Aktiva budu?eg perioda se prebacuje u aktivuRead more

Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skra?ivanje kontnog okvira na taj na?in da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne ra?unovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezRead more