Ideologija pakovanja

U?ili su nas da je marketing zadovoljavanje potreba potroša?a, i da nije cilj prodati proizvod ve? kupiti potroša?a. Potroša? je nesumnjivo uvek bio kralj, ali ?ini se da je danas njegova kruna ve?a nego što je ikad bila. Dakako, to je i normalno jer živimo u hiper-konzumeristi?kom društvu. Negde na tom fonu, nastaše i oneRead more

Od nulte godine do nulte tolerancije

Godine nulte, Srbija je promenila dotadašnji režim, i uspostavila novi, za koga se tvrdilo da je prvi demokratski režim. Bez da se upuštam u teme koje se ti?u više politi?ke socciologije, i same politi?ke prakse, tadašnji režim, je uveo Zakon o ekstraprofitu. Sam Zakon je predvi?ao, da svi oni koji su na neki na?in tjRead more

Unutrašnja i spoljna upotreba

Iako naslov bloga može delovati kao da ima veze sa medikamentima, medicinom i sli?nim stvarima, u ovom blogu se ne?u baviti time. Uostalom, proizvo?a? je do tan?ina definisao spoljnu i unutrašnju upotrebu nekog leka, tako da bi još jedan lai?ki pogled na to bio svakako nepotreban. Preciznije re?eno suvišan. Zadnjih dana slušamo vrlo ?esto daRead more

Korporativna (ne) kultura

Svaka organizacija bila ona profitnog ili neprofitnog tipa, ima neko svoje unutrašnje ustrojstvo. Neki to ustrojstvo nazivaju organizacionom kulturom, a ako je u pitanju profitna organizacija i korporativnom kulturom. Ovaj izraz- dakle korporativna kultura ?ini se doživljava danas upotrebno “zlatno doba”. Pa ipak, u hiperprodukciji nekulture, došlo je i do hiperprodukcije korporativne nekulture ili devalvacijeRead more

Smešna strana povijesti

Skoro sam imao priliku da pro?itam jedan ?lanak koji se upravo zove kao i naziv ovog mog bloga. U najmanju ruku se može re?i da je zanimljiv. Elokventno napisan. Koncizan. Konkretan. Duhovit i nadasve pou?an. Zamislite Facebook stranicu firme, gde je administrator stranice preneo tekst iz novina o navedenoj firmi, koji ironi?no govori o samojRead more

Akcija

Nije daleko od istine tvrdnja da je sa akcijama srpska privreda ušla u fazu ekstaze. Danas o akcijama pri?aju i o njima razmišljaju gotovo svi gra?ani Srbije. ?ak i oni duboko indoktrinirani sedamdesetim[1] godinama, sa elaboratima al se tada dobro jelo, putovalo, živelo, i kakvi su krediti bili, ne odbacuju akcije, koje su relikt kapitalisti?kogRead more

Godina treća

Zvao me ju?e prijatelj iz Leskovca da podelimo muke -razume se. Valjda je lakše muke deliti, rastakati, razbijati na sastavne ?inioce. Krenuo je da pri?a o životinjskom svetu, o oplakivanju mrtvog belog slona od strane drugih slonova, drzanju „mrtve straže“ ne daju?i lešinarima da razgrabe leš, o kodeksu etike kod foka, o njihovom timskom raduRead more

Argentiski scenario

Srpski gra?anin ne voli Argentinu i argentince. Razlozi su nakada prozai?ne, a nekada i malo ozbiljnije prirode. Argentina u novijoj sportskoj, ta?nije fudbalskoj istoriji predstavlja našu no?nu moru. Naime, na nama uglavnom popravljaju gol-razliku. Pamtimo i onu drugu Argentinu, zemlju diktatora koja je unutar tog autarhi?nog šinjela ra?ala fudbalske asove poput Maradone, Kempesa ili Pasarele,Read more

Osnaživanje privatnog sektora kroz javni (sektor)

Gotovo da ne pro?e jedan dan a da ekonomski dijagnosti?ari, analiti?ari, i novinari ne naglase da su naši kolosalni problemi-nezaposlenost, mala zaposlenost, veliki javni dug, veliki budžetski deficit, veliki broj radnika u javnom sektoru, broj penzionera koji premašuje broj radnika, mali broj industrijskih radnika. Naime, retko nakon dijagnoze do?e do predloga rešenja, a kada doRead more

Preduzetnički duh u Srbiji – determinacija i sloboda (1. deo)

Jedna od najzastupljenijih mantri u ovom veku u Srbiji jeste mantra malih i srednjih preduze?a. Teže?i da se na svaki na?in dokaže trapavost velikih sistema, kreatori ove krilatice (razvoj MSP kao uslov bez koga se ne može) verovali su da ?e celokupni OUR-i koji su nestali posle privatizacije prerasti u gomilu malih i srednjih preduzetnika-trudbenika,Read more