Da li znate?

  • Narodna banka Srbije može svim bankama koje su potkapitalizovane da zabrani primanje depozita i izdavanje kredita
  • Zakon o zadrugama predvidja da zemljoradnici mogu formirati štedno-kreditne zadruge dok Zakon o bankama izri?ito kaže da se kreditnim poslovima mogu baviti samo poslovne banke
  • Predstavništva koja obavljaju privrednu aktivnost na teritoriji Srbije moraju uredno da vode svoje poslovne knjige
  • Koriš?enje službenih vozila u privatne svrhe ima tretman zarade
  • PDV se ne pla?a kod kreditnih poslova uklju?uju?i i posredovanje ali se pla?a kod izdavanja izveštaja Kreditnog biroa
  • Potraživanja iz radnih odnosa zastarevaju za tri godine
  • Regulativa koja važi za raspodelu dobiti kod AD, analogno se primenjuje i za DOO
  • Osniva?ki akti i zadružna pravila kod registracije zemljoradni?kih zadruga ne moraju da budu overeni
  • Zakon o porezu na dodatu vrednost izjedna?ava promet sa naknadom, sa prometom bez naknade, razmenom ili sa uzimanjem poslovne imovine za li?ne potrebe
  • Poslovno ime društva može da sadrži naziv Republike Srbije, njene teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine samo uz odobrenje nadležnog državnog organa

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *