Cena / Upit

Usluga-Vođenje poslovnih knjiga

VO?ENJE POSLOVNIH KNJIGA

 • Od 0,6 EUR po dokumentu za knjiženje(minimum 80 EUR za preduze?a, 60 EUR za preduzetnike i  40 EUR za Udruženja)
 • Vo?enje PDV evidencije od 40 EUR po jednom PDV obra?unu
 • Obra?un proizvodnje se dodatno napla?uje
 • Obra?un fiksnih sredstava se tarifira 0,5 EUR po fiksnom sredstvu za celo vreme trajanja fiksnog sredstva

OSTALE USLUGE

 • Konsultantske usluge-standardno 12 EUR po satu
 • Registracija privrednog društva, zadruge, udruženja i sl od 150 EUR
 • Registracija promena kod privrednog društva od 50 EUR po promeni
 • Registracija preduzetni?ke radnje od 80 EUR
 • Registracija promene kod preduzetni?ke radnje od 40 EUR
 • Likvidacija privrednog društva-finansijski i pravni deo od 400 EUR
 • Brisanje preduzetni?ke radnje-finansijski i pravni deo od 150 EUR
 • Paušalni obveznik bez zaposlenih radnika od 35 EUR
 • Paušalni obveznik do tri zaposlena radnika od 50 EUR
 • Preduze?e u mirovanju-konsalting i vo?enje knjiga od 40 EUR
 • Preduzetni?ka radnja u mirovanju od 30 EUR
 • Usluga virtuelne kancelarije od 70 EUR
 • Izrada bruto bilansa za podnošenje zahteva za kredit kod banke 75%  mese?nog paušala po banci
 • Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja –u visini 75% mese?nog paušala po finansijskom izveštaju
 • Izrada vanrednog finansijskog izveštaja-2/3, ako nije klijent minimum 80 EUR
 • Predaja izjave o neaktivnosti-20 EUR
 • Obra?un  PDV-od 30 EUR po obra?unu
 • Izrada raznih Ugovora, sporazuma, Rešenja-po dogovoru, minimum 15 EUR po Ugovoru
 • Podnošenje poreskih prijava za fizi?ka lica-od 25 EUR
 • Prijava,odjava, PIO, RFZO, kartice-2,5 EUR po promeni, za preko 100-dogovor
 • Obra?un zarada, naknada zarada-5 EUR do 15, 4 EUR do 50, 3 EUR do 100, 2,5 EUR preko 100, preko 200-dogovor za porodilje i bolovanja +2 EUR
 • Priprema dokumentacije za refundaciju poreza i doprinosa-2 EUR po radniku-od 5% od zahtevene sume ne manje od 5 EUR po radniku nakon izvršene isplate
 • Sastavljanje i predaja M4 ili MUN obrasca-1,5 EUR po zaposlenom, minimum 60 EUR za M4
 • Izdavanje potvrda zaposlenima(kredit, vrti? i sl)-1 EUR po potvrdi
 • Ishodovanje Rešenja o porodiljskom odsustvu-od 10 EUR
 • Otvaranje ili zatvaranje ra?una u banci ili trezoru-od 10 EUR
 • Puštanje naloga u e bank umesto klijenta-2 EUR po nalogu
 • Ishodovanje potvrde o prometu od strane banke-od 10 EUR
 • Poreska uverenja-od 10 EUR
 • Popunjavanje statisti?kih izveštaja-od 10 EUR po izveštaju

NAPOMENA – Za sve ostale vrste usluga partneri se dogovaraju u zavisnosti od obima i složenosti posla.