EVIDENCIONA PRIJAVA POREZ NA DODATU VREDNOST

Evidentiranje u sistem poreza na dodatu vrednost može biti dvojakog karaktera. Samoinicijativno, kada sam poreski obveznik u jednom momentu odlu?i da se svojom voljom evidentira tj prijavi u sistem PDV. Taj momenat može biti prilikom osnivanja, a može biti i bilo koja druga situacija u toku poslovnog života jednog privrednog subjekta. Druga situacija kod evidentiranjaSaznajte više

SAČINJAVANJE UGOVORA O DELU

Pravljenje Ugovora o delu nije nikakva mudrost. Potrebno je ispoljiti minimum kreativnosti, i sa?initi ga u skladu sa zakonskim normama, pošto propisana forma ne postoji. Ugovor o delu obavezno mora da sadrži slede?e stvari/podatke: Podatke u vezi naru?ioca posla Podatke/identifikaciju pružaoca usluga Bliži opis posla, po?etak, završetak ?injenice u vezi primopredaje posla, kao dokaza daSaznajte više