UZIMANJE IZ IMOVINE DRUŠTVA

Kraj svake poslovne godine nužno i neizbežno tretira ra?unovodstveno i poreski pitanje uzimanja iz imovine društva. Uzimanje iz imovine društva nije nov institut. Svakako, nije ni redak u praksi , mada se može zaklju?iti da se supstancijalno i suštinski ?eš?e javlja nego ra?unovodstveno. Drugim re?ima, ra?unovodstveno se prikriva. Uzimanje iz imovine društva predstavlja svako podizanjeSaznajte više

Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skra?ivanje kontnog okvira na taj na?in da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne ra?unovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezSaznajte više

Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

Prihodi teku?eg perioda se evidentiraju u budu?em periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Troškovi budu?eg perioda se evidentiraju u teku?i period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Obaveze iz jednog perioda se prebacuju u drugi ili se podcenjuju namerno i time smanjuje zaduženost Aktiva budu?eg perioda se prebacuje u aktivuSaznajte više