Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

Pojmovi zajam i kredit ?esto se poistove?uju u našoj privrednoj praksi. Iako se defakto radi o dužni?ko-poverila?kom odnosu koji je nastao naj?eš?e na bazi Ugovora, ipak sa stanovišta implikacija radi se o dosta razli?itim pravnim poslovima. U tabeli koja je data u Prilogu možete videti sve dobre ili loše strane kako zajma tako i kreditaSaznajte više