POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski ras?lanjeno. Prilikom tretiranja osniva?a prvu razliku koju treba podvu?i jeste da li je osniva? pravnog lica, fizi?ko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizi?ko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije. UkolikoSaznajte više

NEKE ZABLUDE U VEZI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

U stru?noj ali i lai?koj javnosti ?esto se može ?uti da je na najbezbolniji na?in mogu?e eliminisati obavezu pla?anja poreza i doprinosa angažovanjem odre?enih lica, na odre?eni na?in. Pre nego što krenemo sa malo detaljnijom pri?om u vezi ovoga, treba po?i od osnovnog postulata a to je procenjivanje po na?elu fakticiteta i ekonomske suštine. Naime,Saznajte više

ZAŠTO NEMA POVRAĆAJA PDV-A?

Pitanje povra?aja poreza na dodatu vrednost precizirano je samim Zakonom o porezu na dodatu vrednost kao i Pravilnikom o na?inu vršenja povra?aja poreza na dodatu vrednost. Do njega dolazi kad je prethodni porez na dodatu vrednost ve?i od obaveze za PDV, pa se sam poreski obveznik odlu?uje da li ?e koristiti poreski kredit ili ?eSaznajte više

SPECIFIČNOSTI DOPUNSKOG RADA

?esto se u praksi može ?uti da je neko angažovan po Ugovoru o dopunskom radu. Na pitanje, gde to navedeno lice radi sa punim radnim vremenom, ?esto se dobije odre?an odgovor. Jasno je da je u tom slu?aju bilo potrebno preimenovati Ugovor u Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, ali da krenemo redom. UgovorSaznajte više

KADA SE ISPLATI BITI U REŽIMU PAUŠALNOG OPOREZIVANJA

Iako je režim paušalnog oporezivanja zamišljen kao institut koji bi se koristio samo u situacijama gde preduzetnik nije u stanju ili bi mu vo?enje poslovnih knjiga otežalo poslovanje, u praksi se ono pretvorilo u situaciju gde se dosta delatnosti gde realno postoji mogu?nost vo?enja knjiga nalazi u paušalnom režimu. Tako su danas paušalci obu?ari, kazandžije,Saznajte više

EVIDENCIONA PRIJAVA POREZ NA DODATU VREDNOST

Evidentiranje u sistem poreza na dodatu vrednost može biti dvojakog karaktera. Samoinicijativno, kada sam poreski obveznik u jednom momentu odlu?i da se svojom voljom evidentira tj prijavi u sistem PDV. Taj momenat može biti prilikom osnivanja, a može biti i bilo koja druga situacija u toku poslovnog života jednog privrednog subjekta. Druga situacija kod evidentiranjaSaznajte više

Obaveze u slučaju otpisa zajma ili oprosta duga

Kod oprosta duga ukazujemo na ?lan 14 stav 1 Zakona o porezu na dohodak gra?ana koji kaže da tretman zarada pored primanja u novcu imaju i primanja po osnovu nov?anih potvrda, bonova, robe, primanja u?injena ?injenjem ili ne?injenjem, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obvezniku. Ovo nedvosmisleno zna?i da kada poslodavac oprosti dug on postajeSaznajte više

Davanje zajma zaposlenima

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom.  Mogu?nost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se ure?uju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.  Zakon o radu nigde se izri?ito ne bavi davanjem zajma zaposlenom, ali u istoSaznajte više