PRVIH 15 DANA

Preduzetnik je neko ko je rešio da uzme stvar u svoje ruke. Da li svojom voljom, snagom, jer mu je svega preko glave ili zato što nema izbora najmanje je važno.  Preduzetni?ka inicijativa je tu, kakva takva ideja verovatno, tržište koje se naslu?uje, dobra volja, manje ili više elana i mnogo papirologije koja se naslu?uje.Saznajte više

DA LI ZNATE?

-Zdravstvene ustanove se ne registruju kod Agencije za privredne registre nego u Privrednom sudu, upisom u sudski registar -Udruženja gra?ana kao i doo društva ne mogu biti paušalci -Jednom priznato pravo na paušalno oporezivanje traje dok se ne ispune uslovi za prelazak na vo?enje poslovnih knjiga ili voljom samog obveznika -U KPO knjizi treba upisivatiSaznajte više

KADA SE ISPLATI BITI U REŽIMU PAUŠALNOG OPOREZIVANJA

Iako je režim paušalnog oporezivanja zamišljen kao institut koji bi se koristio samo u situacijama gde preduzetnik nije u stanju ili bi mu vo?enje poslovnih knjiga otežalo poslovanje, u praksi se ono pretvorilo u situaciju gde se dosta delatnosti gde realno postoji mogu?nost vo?enja knjiga nalazi u paušalnom režimu. Tako su danas paušalci obu?ari, kazandžije,Saznajte više

UZIMANJE IZ IMOVINE DRUŠTVA

Kraj svake poslovne godine nužno i neizbežno tretira ra?unovodstveno i poreski pitanje uzimanja iz imovine društva. Uzimanje iz imovine društva nije nov institut. Svakako, nije ni redak u praksi , mada se može zaklju?iti da se supstancijalno i suštinski ?eš?e javlja nego ra?unovodstveno. Drugim re?ima, ra?unovodstveno se prikriva. Uzimanje iz imovine društva predstavlja svako podizanjeSaznajte više

Da li znate?

Iako postoji mogućnost uvođenja novoosnovanog subjekta u PDV putem registracione prijave osnivanja u praksi to ne funkcioniše već se mora podneti uredna evidenciona prijava Poreskoj Upravi

EVIDENCIONA PRIJAVA POREZ NA DODATU VREDNOST

Evidentiranje u sistem poreza na dodatu vrednost može biti dvojakog karaktera. Samoinicijativno, kada sam poreski obveznik u jednom momentu odlu?i da se svojom voljom evidentira tj prijavi u sistem PDV. Taj momenat može biti prilikom osnivanja, a može biti i bilo koja druga situacija u toku poslovnog života jednog privrednog subjekta. Druga situacija kod evidentiranjaSaznajte više

SAČINJAVANJE UGOVORA O DELU

Pravljenje Ugovora o delu nije nikakva mudrost. Potrebno je ispoljiti minimum kreativnosti, i sa?initi ga u skladu sa zakonskim normama, pošto propisana forma ne postoji. Ugovor o delu obavezno mora da sadrži slede?e stvari/podatke: Podatke u vezi naru?ioca posla Podatke/identifikaciju pružaoca usluga Bliži opis posla, po?etak, završetak ?injenice u vezi primopredaje posla, kao dokaza daSaznajte više

Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

Pojmovi zajam i kredit ?esto se poistove?uju u našoj privrednoj praksi. Iako se defakto radi o dužni?ko-poverila?kom odnosu koji je nastao naj?eš?e na bazi Ugovora, ipak sa stanovišta implikacija radi se o dosta razli?itim pravnim poslovima. U tabeli koja je data u Prilogu možete videti sve dobre ili loše strane kako zajma tako i kreditaSaznajte više

Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skra?ivanje kontnog okvira na taj na?in da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne ra?unovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezSaznajte više

Da li znate?

Narodna banka Srbije može svim bankama koje su potkapitalizovane da zabrani primanje depozita i izdavanje kredita Zakon o zadrugama predvidja da zemljoradnici mogu formirati štedno-kreditne zadruge dok Zakon o bankama izri?ito kaže da se kreditnim poslovima mogu baviti samo poslovne banke Predstavništva koja obavljaju privrednu aktivnost na teritoriji Srbije moraju uredno da vode svoje poslovneSaznajte više