DA LI ZNATE?

Sve skupštine stanara do 01/01/2018 godine moraju biti registrovane ili preregistrovane u stambene zajednice a u suprotnom lokalna samouprava ?e nametnuti prinudnu upravu Nemogu?e je ugasiti privredno društvo likvidacijom bez Uverenja o pla?enim porezima i doprinosima na republi?kom nivou, i Uverenju da su pla?ene sve lokalne takse i dažbine na lokalnom nivou Vlasnik privrednog društvaSaznajte više

POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski ras?lanjeno. Prilikom tretiranja osniva?a prvu razliku koju treba podvu?i jeste da li je osniva? pravnog lica, fizi?ko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizi?ko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije. UkolikoSaznajte više

NEKE ZABLUDE U VEZI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

U stru?noj ali i lai?koj javnosti ?esto se može ?uti da je na najbezbolniji na?in mogu?e eliminisati obavezu pla?anja poreza i doprinosa angažovanjem odre?enih lica, na odre?eni na?in. Pre nego što krenemo sa malo detaljnijom pri?om u vezi ovoga, treba po?i od osnovnog postulata a to je procenjivanje po na?elu fakticiteta i ekonomske suštine. Naime,Saznajte više

DA LI ZNATE?

Sve Skupštine stanara po novom Zakonu moraju biti preregistrovane u stambene zajednice Registraciju stambenih zajednica vrši registrator u lokalnoj samoupravi, a Registar profesionalnih upravnika vodi Privredna komora Srbije Stambene zajednice ?e pod striktno definisanim uslovima mo?i da podižu kredite i osiguraju imovinu zgrade Za apliciranje na tender ili ?ak i za podizanje kredita mogu vamSaznajte više

ZAŠTO JE PRIHOD VAŽAN?

?esto se može ?uti u javnosti argument da je prihod važan, a finansijski rezultat nevažan. Iako bi se imalo šta dodati i prigovoriti autorima ove krilatice, mora se primetiti da ovakva konstatacija nije besmislena. Prihod je zaista jako važan. Naro?ito je važan poslovni prihod pa ?emo se nadalje njime i baviti u ovom tekstu. PoslovniSaznajte više

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ?ete ?uti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetni?ki nastrojeni. Drugim re?ima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetni?ke vode. Gotovo svakog dana “ eksperti“ koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grba?e i zaploveSaznajte više

DA LI ZNATE?

Još uvek nije uspostavljen Registar stambenih jedinica. Skupštine stanara moraju da se preregistruju u stambene jedinice Novi Zakon o stanovanju definiše obavezno investiciono održavanje zgrade, mogu?e osiguranje ali i mogu?e kreditno zaduživanje same stambene jedinice Porez na dodatu vrednost izjedna?ava promet bez naknade sa prometom uz naknadu , kao i sa razmenom Agencija za privredneSaznajte više

ZAŠTO NEMA POVRAĆAJA PDV-A?

Pitanje povra?aja poreza na dodatu vrednost precizirano je samim Zakonom o porezu na dodatu vrednost kao i Pravilnikom o na?inu vršenja povra?aja poreza na dodatu vrednost. Do njega dolazi kad je prethodni porez na dodatu vrednost ve?i od obaveze za PDV, pa se sam poreski obveznik odlu?uje da li ?e koristiti poreski kredit ili ?eSaznajte više

SPECIFIČNOSTI DOPUNSKOG RADA

?esto se u praksi može ?uti da je neko angažovan po Ugovoru o dopunskom radu. Na pitanje, gde to navedeno lice radi sa punim radnim vremenom, ?esto se dobije odre?an odgovor. Jasno je da je u tom slu?aju bilo potrebno preimenovati Ugovor u Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, ali da krenemo redom. UgovorSaznajte više

BIZNIS MODUS

?asopis Biznis Modus je izlazio kao elektronski ?asopis u periodu od marta 2013 do kraja 2014 te godine. Cilj ovog ?asopisa je bio stvaranje jedne interaktivne mreže izme?u konsultantskog dela privrede i ostatka privrede koji vapi za dobrim konsultantskim uslugama koje bi bile smeštene na jednom mestu. Nakon ovog perioda Biznis Modus nastavlja da funkcionišeSaznajte više