NA RASHODNOJ STRANI REKE

Prihodi su suština svakog posla. Bez prihoda koji nastaju prometom dobara i usluga(dakle pronalaskom tržišta za proizvode i usluge), nema održivog biznisa. Ove i ovakve krilatice ćete čuti svakodnevno, i ovome se nema šta dodati ili oduzeti jer su navedene tvrdnje jednako ta?ne kao i da sunce izlazi i zalazi svaki dan. Dakle, prihodi suSaznajte više

VELIKE STVARI U MALOM BIZNISU

Svakodnevno se sre?emo sa popularnim tekstovima o tome kako je mogu?e sa par stotina evra ili desetine hiljada dinara otvoriti uspešan mali biznis. Naširoko se piše o plastenicima, staklenicima, poljima smilja i bosilja, zasadima cve?a, frizerskim salonima i solarijumima U Srbiji se privredno društvo može otvoriti sa 100 RSD kapitala, a za preduzetni?ku radnju VamSaznajte više

DA LI ZNATE?

Sve skupštine stanara do 01/01/2018 godine moraju biti registrovane ili preregistrovane u stambene zajednice a u suprotnom lokalna samouprava ?e nametnuti prinudnu upravu Nemogu?e je ugasiti privredno društvo likvidacijom bez Uverenja o pla?enim porezima i doprinosima na republi?kom nivou, i Uverenju da su pla?ene sve lokalne takse i dažbine na lokalnom nivou Vlasnik privrednog društvaSaznajte više

ZADRUŽNO PITANJE

?ini mi se da sam termin zadruga ?uo, i usvojio mnogo ranije nego što sam pošao u osnovnu školu. I nego što je normalno. Naime, kad je jedan regrut iz sela u okolini Kruševca šezdesetih godina otišao u JNA, na propitivanju iz politi?ke pismenosti, informisanosti, pa i moralno-politi?ke podobnosti, a na pitanje-ko je predsednik FNRJ,Saznajte više

POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski ras?lanjeno. Prilikom tretiranja osniva?a prvu razliku koju treba podvu?i jeste da li je osniva? pravnog lica, fizi?ko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizi?ko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije. UkolikoSaznajte više

NEKE ZABLUDE U VEZI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

U stru?noj ali i lai?koj javnosti ?esto se može ?uti da je na najbezbolniji na?in mogu?e eliminisati obavezu pla?anja poreza i doprinosa angažovanjem odre?enih lica, na odre?eni na?in. Pre nego što krenemo sa malo detaljnijom pri?om u vezi ovoga, treba po?i od osnovnog postulata a to je procenjivanje po na?elu fakticiteta i ekonomske suštine. Naime,Saznajte više

DA LI ZNATE?

Sve Skupštine stanara po novom Zakonu moraju biti preregistrovane u stambene zajednice Registraciju stambenih zajednica vrši registrator u lokalnoj samoupravi, a Registar profesionalnih upravnika vodi Privredna komora Srbije Stambene zajednice ?e pod striktno definisanim uslovima mo?i da podižu kredite i osiguraju imovinu zgrade Za apliciranje na tender ili ?ak i za podizanje kredita mogu vamSaznajte više

ZAŠTO JE PRIHOD VAŽAN?

?esto se može ?uti u javnosti argument da je prihod važan, a finansijski rezultat nevažan. Iako bi se imalo šta dodati i prigovoriti autorima ove krilatice, mora se primetiti da ovakva konstatacija nije besmislena. Prihod je zaista jako važan. Naro?ito je važan poslovni prihod pa ?emo se nadalje njime i baviti u ovom tekstu. PoslovniSaznajte više

VEČNE OBLIGACIJE I PRIVREDNA ZBILJA

Ima tome nekoliko godina kada mi se jedan prijatelj požalio da ne prima platu jer radi u firmi koja se nalazi u nekakvom vrzinom kolu(blokirana od strane nekog ko ih je uvezao u takav ?vor, da im spasa nema). Priznajem da mi je bilo smešno i ilustrativno, i da sam ga satima uveravao da jeSaznajte više

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ?ete ?uti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetni?ki nastrojeni. Drugim re?ima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetni?ke vode. Gotovo svakog dana “ eksperti“ koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grba?e i zaploveSaznajte više